สถานที่ตั้ง

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบล ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ 6 บ้านโคกประดู่ ตําบลถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อที่ 20 ไร่ ซึ่งห่างจากอําเภอนางรอง ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 54 กิโลเมตร

เขตบริการ

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนถนนหักพิทยาคมครอบคลุม 2 อําเภอ อําเภอนางรอง และ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ ตําบลถนนหัก ตําบลหนองยายพิมพ์ ตําบลตาเป๊ก ตําบลก้านเหลือง ตําบลเจริญสุข ตําบลอีสานเขต

ชื่อ : โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 

ที่อยู่ : 40 ถนน โชคชัย-เดชอุดม  ตำบลถนนหัก อำเภอ นางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โทรศัพท์ : 0-4463-4639

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ถ.พ.

ชมพู-ฟ้า

สีชมพู หมายถึง ความอ่อนหวาน อ่อนโยน

สีฟ้า หมายถึง ความสดใส แจ่มใส

สีชมพู-ฟ้า หมายถึง ความอ่อนโยนที่แสดงถึงความเป็นผู้มีจรรยางาม

ปรัชญาโรงเรียน

ปัญญา โลกฺสมิปฺชโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก)

คําขวัญของโรงเรียน

 
มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

ภายในปี 2565 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ตามหลักสูตร มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น และมีศักยภาพในการแข่งขัน
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. จัดระบบการนําสารสนเทศไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
7. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
8. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

กิริยาดี  มีจิตอาสา

วิชาการดี  วิถีพอเพียงเคียงคู่ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)