ชื่อ : โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 

ที่อยู่ : 40 ถนน โชคชัย-เดชอุดม  ตำบลถนนหัก อำเภอ นางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

โทรศัพท์ : 0-4463-4639

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ถ.พ.

ชมพู-ฟ้า

ภายในปีพุทธศักราช 2562 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมกับชุมชน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิริยาดี  มีจิตอาสา

วิชาการดี  วิถีพอเพียงเคียงคู่ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)