โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
มีข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 34 คน

ผู้บริหาร จำนวน 2 คน ชาย 2 คน หญิง - คน
ข้าราชการครู จำนวน 26 คน ชาย 9 คน หญิง 17 คน
ครูต่างชาติ จำนวน 2 คน ชาย 2 คน หญิง -

คน

ครูจ้าง จำนวน 1 คน ชาย 1 คน หญิง - คน
ครูธุรการ จำนวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
นักการภารโรง จำนวน 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน
รวมทั้งหมด จำนวน 34 คน ชาย 15 คน หญิง 19 คน

 

ผู้บริหารโรงเรียน

นายสุบิน ฝ่ายเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
โทร. 08-83508021
Email : hs3pku46@gmail.com


นายปรารภ แกกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
โทร. 08-11855645
Email : prarobkeakol@gmail.com

 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 3 คน

นายบุญเลิศ วิเศษหมื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
คบ.ภาษาไทย
bonlerd.17@gmail.com

นายสฤษดิ์ เครือบคณโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
คบ.ภาษาไทย
sarid.yai@gmail.com

นายภราดร เทศสวัสดิ์วงศ์
ครู ชำนาญการ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Pharadon16.01@gmai.com

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน

นายปฐมพงค์ ศิริเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Pa.thompong@hotmail.com

นางสาวพิชญ์สิชา ทองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.การมัธยมศึกษา
(ฟิสิกส์ - คณิตศาสตร์)
palmy9633@gmail.com
 

นางสาววัจนา วรรณโกษิตย์
ครู
ศษ.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
adum_smitt79@hotmail.co.th

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 คน

นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์
nuoee.555@gmail.com

นางชนกานต์ เหลาแตว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา
chanakhan1934@gmail.com

นางสาววัชรี อาภรณ์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.หลักสูตรและการสอน
kung.ok@hotmail.com

นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
ปร.ด.หลักสูตรและการสอน
krupumbio@gmail.com

นางสาวสมอาจ สุดตาชาติ
ครู
ค.บ.ฟิสิกส์
sama.03@hotmail.com

นางสาวพิมพ์ภัช บุญปลูก
ครู
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
natchayamonbun@gmail.com

นางสาววนิชา หาญสุวรรณ
ครู
ค.ม.ฟิสิกส์
wanicha.foam@gmail.com

นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.หลักสูตรและการสอน
kapookomsin_mao@hotmail.com


ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 4 คน

นายเรวัตร สุขแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
micle_ray@hotmail.com

นายคมสรร บุญประโคน
ครู
ค.ม.การบริหารการศึกษา
khosan.boonprakon@gmail.com
นางสาวมะลิวัลย์ ทำทอง
ครูผู้ช่วย
กศ.บ.สังคมศึกษา
Maliwan_t@kkumail.com 

นายพิพัฒน์ คุณวงค์
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ. สังคมศึกษา
pipat.k@kkumail.com


 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 คน

นางศิวารัตน์ วงศ์อำมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
วท.บ.การฝึกและการจัดการกีฬา
sivaratvong@gmail.com
 
นายกฤษดา ยอดแก้วทะเล
ครูจ้าง
ค.บ.มวยไทยศึกษา
Nakhonmuangdong2537@gmail.com 


 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 3 คน

นางแพรวนภา อ่อนศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ดนตรี
prawnapa.onsri@gmail.com

นางน้ำค้าง สะเดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ.นาฏศิลป์
nakhangsadao@gmail.com
นายนพัฒน์ สมัญญา
ครู ชำนาญการ
ค.บ.ดนตรี (5 ปี)
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
napatsaman@gmail.com

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน 1 คน

นางสมจิต สีหะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คหกรรมศาสตร์
s_pin_12@hotmail.com

 

 
 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 คน

นางวารี อบกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
waree3994@gmail.com

นางธนัชพร ใจกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
nangnoijaikla@gmail.com
นายภูวิช ดวงจันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
pat.bhuwich@gmail.com

Mr.Zhou Yunjie
ครูต่างชาติ
การสอนภาษาจีน

 

 
 

ครูธุรการ/นักการภารโรง จำนวน 3 คน

นางแก้วตา บุตรไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกิ่ง โล่ห์สุวรรณ
นักการภารโรง
นายไพโรจน์ วันศุกร์
นักการภารโรง

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)