ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม นายสิรวิชญ์  สิทธินอก ได้รับโล่ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562 จากสมาคมผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย  ในงาน “ประชุมสัมมนาทางวิชาการ”  วันที่ 5 สิงหาคม 2563  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้รับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี2562
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. คุรุสดุดี จาก สพฐ. วันที่ 17 มกราคม 2564
2. Inspiring Learning Designers 2020 ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐาน การศึกษาของชาติ จากสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
3. ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 จาก สพฐ.
วันที่ 25 สิงหาคม 2563
4. Best Practice ตัวแทนประเทศไทยนำเสนองาน SSAEM conference จัดโดย Ministry of Education and Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
5. 1 ใน 10 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้สร้างนวัตกร โครงการ STEAM4INNOVATOR จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันที่ 24 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน 2563
6.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปีการศึกษา 2563  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32 วันที่ 16 มกราคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์  ฉิมพาลี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  รางวัล Award Winners of CHALLENCE For 2020 Online SSAEM Conference  ณ ประเทศเกาหลี (Asia-Pacific Teacher Exchange for Global Education)


ขอแสดงความยินดีกับนางชนกานต์  เหลาแตว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9/2562  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยมกิจกรรมเพื่อสังคม และ สาธารณประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


นางชนกานต์  เหลาแตว  ครูผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่น9)ประเภท ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา2562

นางชนกานต์ เหลาแตว ครูผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทกลุ่มครูและอาจารย์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562


นางมนัญชยา แกกูล ครูผู้ได้รับรางวัล เครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตน ตามจรรยา บรรณวิชาชีพเ ป็นที่ประจักษ์ชัด จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นางสาวฐิติพร มั่งมี ครูผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประจำปี 2562

   
ครูผู้ได้รับเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจำปี 2562 จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

1. นางน้ำค้าง สะเดา 

2. นางวิพัตรา เทียนวรรณ

3. นางสาวณิชชารีย์ ธราวัฒน์ธนะชัย

4. นางสาววัชรี อาภรณ์พงษ์

5. นางวารี อบกลาง

6. นายเรวัตร สุขแสง

7. นางสาวสมอาจ สุดตาชาติ
8. นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ 9. นางมนัญชยา แกกูล
ครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายเรวัตร สุขแสง

2. นางน้ำค้าง สะเดา

3. นางมนัญชยา แกกูล

4. นางสาวณัชชญามญธุ์ บุญปลูก
   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)